ปีการศึกษา
2567
ภาคการศึกษา
1
รหัสโครงการ/กิจกรรม
edu10
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ประจำปีการศึกษา2567
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ประจำปีการศึกษา2567
วันที่โครงการ/กิจกรรม
จากวันที่ 07/02/2567 ถึงวันที่ 07/02/2567
จำนวนวันโครงการ/กิจกรรม
1 วัน
เวลาโครงการ/กิจกรรม
13:00 - 16:00 น.
สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
ใต้ถุน อาคารสิริวิชญากร(อาคาร 19)
จำนวนที่รับลงทะเบียน
3000 คน
จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว
3 คน
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
0 คน
โครงการ/กิจกรรมนี้อยู่ในความดูแลของ
คณะครุศาสตร์
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมคณะ