ปีการศึกษา
2567
ภาคการศึกษา
1
รหัสโครงการ/กิจกรรม
edu09
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร (EDU MC)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
1.เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 2.เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้แสดงศักยภาพด้านการพูด 3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
วันที่โครงการ/กิจกรรม
จากวันที่ 19/01/2567 ถึงวันที่ 19/01/2567
จำนวนวันโครงการ/กิจกรรม
1 วัน
เวลาโครงการ/กิจกรรม
08:30 - 16:30 น.
สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 และห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง
จำนวนที่รับลงทะเบียน
150 คน
จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว
0 คน
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
0 คน
โครงการ/กิจกรรมนี้อยู่ในความดูแลของ
คณะครุศาสตร์
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลักมหาวิทยาลัย