ปีการศึกษา
2567
ภาคการศึกษา
2
รหัสโครงการ/กิจกรรม
edu08
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
AEROBIC ออกกำลังกายสร้างสุขภาวะขยับกาย สไตล์ ค.บ.
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
- ออกกำลังกายสร้างสุขภาวะ
วันที่โครงการ/กิจกรรม
จากวันที่ 16/01/2567 ถึงวันที่ 16/01/2567
จำนวนวันโครงการ/กิจกรรม
1 วัน
เวลาโครงการ/กิจกรรม
17:00 - 19:00 น.
สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
จำนวนที่รับลงทะเบียน
5000 คน
จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว
1 คน
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
0 คน
โครงการ/กิจกรรมนี้อยู่ในความดูแลของ
คณะครุศาสตร์
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมคณะ