ปีการศึกษา
2566
ภาคการศึกษา
1
รหัสโครงการ/กิจกรรม
edu06
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
นักศึกษาครูพันธุ์อาสา พัฒนาบ้านครุศาสตร์
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ทำจิตอาสาพัฒนาคณะครุศาสตร์ และพัฒนามหาวิทยาลัย
วันที่โครงการ/กิจกรรม
จากวันที่ 15/01/2567 ถึงวันที่ 15/01/2567
จำนวนวันโครงการ/กิจกรรม
1 วัน
เวลาโครงการ/กิจกรรม
15.30 - 18.30 น.
สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์และ บริเวณโดยรอบอาคารสิริวิชญากร (อาคาร 19)
จำนวนที่รับลงทะเบียน
300 คน
จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว
0 คน
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
0 คน
โครงการ/กิจกรรมนี้อยู่ในความดูแลของ
คณะครุศาสตร์
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมคณะ