ปีการศึกษา
2566
ภาคการศึกษา
1
รหัสโครงการ/กิจกรรม
edu04
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ครุศาสตร์บูชา วันทนาวารี ประเพณีลอยกระทง
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
1.เพื่ออนุรักษ์ สืบสานขนบธรรมนียมวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย 2.เพื่อสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกันของนักศึกษา 3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
วันที่โครงการ/กิจกรรม
จากวันที่ 16/11/2566 ถึงวันที่ 16/11/2566
จำนวนวันโครงการ/กิจกรรม
1 วัน
เวลาโครงการ/กิจกรรม
17.00 - 22.00น.
สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
ลานศิลาแลง ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จำนวนที่รับลงทะเบียน
1000 คน
จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว
709 คน
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
656 คน
โครงการ/กิจกรรมนี้อยู่ในความดูแลของ
คณะครุศาสตร์
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลักมหาวิทยาลัย