ปีการศึกษา
2566
ภาคการศึกษา
1
รหัสโครงการ/กิจกรรม
edu02
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาและแสดงศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 2566
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
1.เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ 2.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาของคณะครุศาสตร์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่โครงการ/กิจกรรม
จากวันที่ 05/07/2566 ถึงวันที่ 05/07/2566
จำนวนวันโครงการ/กิจกรรม
1 วัน
เวลาโครงการ/กิจกรรม
12:00 - 17:00 น.
สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
จำนวนที่รับลงทะเบียน
2000 คน
จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว
197 คน
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
0 คน
โครงการ/กิจกรรมนี้อยู่ในความดูแลของ
คณะครุศาสตร์
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมคณะ