ปีการศึกษา
2566
ภาคการศึกษา
1
รหัสโครงการ/กิจกรรม
edu01
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
เสริมสร้างความรู้เกกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
1.เพื่อให้ได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 2.เพื่อฝึกการเป็นวิทยากรให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 3.เพื่อสร้างพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
วันที่โครงการ/กิจกรรม
จากวันที่ 30/06/2566 ถึงวันที่ 30/06/2566
จำนวนวันโครงการ/กิจกรรม
1 วัน
เวลาโครงการ/กิจกรรม
08:30 - 16:30 น.
สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 ชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร(อาคาร 19)
จำนวนที่รับลงทะเบียน
100 คน
จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว
87 คน
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
0 คน
โครงการ/กิจกรรมนี้อยู่ในความดูแลของ
คณะครุศาสตร์
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมคณะ