ปีการศึกษา
2567
ภาคการศึกษา
1
รหัสโครงการ/กิจกรรม
HUSOC04
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันไหว้ครู และพิธีไหว้ครู
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันไหว้ครูและพิธีไหว้ครู
วันที่โครงการ/กิจกรรม
จากวันที่ 16/01/0067 ถึงวันที่ 16/01/0067
จำนวนวันโครงการ/กิจกรรม
1 วัน
เวลาโครงการ/กิจกรรม
06:00-08:30 น.
สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
มนุษย์สังคมวัฒนา อาคาร 25
จำนวนที่รับลงทะเบียน
200 คน
จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว
36 คน
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
0 คน
โครงการ/กิจกรรมนี้อยู่ในความดูแลของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมคณะ