ปีการศึกษา
2566
ภาคการศึกษา
1
รหัสโครงการ/กิจกรรม
HUSOC03
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
Mr. & Miss HUSOC Perfect Personality 2023
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การประกวดดาว เดือน และดาวเคียงเดือน
วันที่โครงการ/กิจกรรม
จากวันที่ 15/10/2566 ถึงวันที่ 15/10/2566
จำนวนวันโครงการ/กิจกรรม
1 วัน
เวลาโครงการ/กิจกรรม
13:00 - 20:00 น.
สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
จำนวนที่รับลงทะเบียน
500 คน
จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว
290 คน
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
0 คน
โครงการ/กิจกรรมนี้อยู่ในความดูแลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมคณะ