ปีการศึกษา
2566
ภาคการศึกษา
1
รหัสโครงการ/กิจกรรม
HUSOC02
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กีฬาสานสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่โครงการ/กิจกรรม
จากวันที่ 19/08/2566 ถึงวันที่ 18/08/2566
จำนวนวันโครงการ/กิจกรรม
1 วัน
เวลาโครงการ/กิจกรรม
08:30 - 16:30 น.
สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
จำนวนที่รับลงทะเบียน
2000 คน
จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว
333 คน
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
0 คน
โครงการ/กิจกรรมนี้อยู่ในความดูแลของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมคณะ