ปีการศึกษา
2566
ภาคการศึกษา
1
รหัสโครงการ/กิจกรรม
HUSOC01
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กีฬาสานสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๗ -๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การจัดกีฬาสานสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๗ -๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
วันที่โครงการ/กิจกรรม
จากวันที่ 08/08/2566 ถึงวันที่ 08/08/2566
จำนวนวันโครงการ/กิจกรรม
1 วัน
เวลาโครงการ/กิจกรรม
15.00 - 18.00 น.
สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
โดมอเนกประสงค์
จำนวนที่รับลงทะเบียน
500 คน
จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว
9 คน
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
0 คน
โครงการ/กิจกรรมนี้อยู่ในความดูแลของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมคณะ