ปีการศึกษา
2566
ภาคการศึกษา
1
รหัสโครงการ/กิจกรรม
D0001
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม เเอโรบิกรวมพลคนรักแม่
วันที่โครงการ/กิจกรรม
จากวันที่ 11/08/2566 ถึงวันที่ 11/08/2566
จำนวนวันโครงการ/กิจกรรม
1 วัน
เวลาโครงการ/กิจกรรม
13.00-18.00 น.
สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
ณ บริเวรลานหน้าสนามช้างอารีนา
จำนวนที่รับลงทะเบียน
600 คน
จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว
198 คน
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
0 คน
โครงการ/กิจกรรมนี้อยู่ในความดูแลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมนักศึกษากองทุนฯ จิตอาสา