ปีการศึกษา
2566
ภาคการศึกษา
1
รหัสโครงการ/กิจกรรม
C0001
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการเวทีถ่ายทอดประสบการณ์นักกิจกรรมจากพี่สู่น้องจากรั้ว มหาวิทยาลัยสู่การมีงานทำ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่โครงการ/กิจกรรม
จากวันที่ 07/07/2566 ถึงวันที่ 07/07/2566
จำนวนวันโครงการ/กิจกรรม
1 วัน
เวลาโครงการ/กิจกรรม
13.00 - 17.00 น.
สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จำนวนที่รับลงทะเบียน
4000 คน
จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว
2899 คน
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
2353 คน
โครงการ/กิจกรรมนี้อยู่ในความดูแลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมชมรม