ปีการศึกษา
2566
ภาคการศึกษา
1
รหัสโครงการ/กิจกรรม
B66204
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
BRU March Contest and SC.BRU. Soft Skills
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่โครงการ/กิจกรรม
จากวันที่ 17/11/2566 ถึงวันที่ 17/11/2566
จำนวนวันโครงการ/กิจกรรม
1 วัน
เวลาโครงการ/กิจกรรม
08:30 - 16:30 น.
สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จำนวนที่รับลงทะเบียน
1200 คน
จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว
489 คน
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
0 คน
โครงการ/กิจกรรมนี้อยู่ในความดูแลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมเสริมมหาวิทยาลัย