ปีการศึกษา
2566
ภาคการศึกษา
1
รหัสโครงการ/กิจกรรม
B0002
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมการป้องกันปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชน
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
รุ่นที่ 1 คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 คณะมนุษศาสตร์ฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะพยาบาลศาสตร์
วันที่โครงการ/กิจกรรม
จากวันที่ 18/08/2566 ถึงวันที่ 18/08/2566
จำนวนวันโครงการ/กิจกรรม
1 วัน
เวลาโครงการ/กิจกรรม
08:30 - 16:30 น.
สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคาร 17
จำนวนที่รับลงทะเบียน
1300 คน
จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว
331 คน
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
0 คน
โครงการ/กิจกรรมนี้อยู่ในความดูแลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมเสริมมหาวิทยาลัย