ปีการศึกษา
2566
ภาคการศึกษา
1
รหัสโครงการ/กิจกรรม
A0001
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีที่ ๑๑
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีที่ ๑๑
วันที่โครงการ/กิจกรรม
จากวันที่ 02/06/2566 ถึงวันที่ 02/06/2566
จำนวนวันโครงการ/กิจกรรม
1 วัน
เวลาโครงการ/กิจกรรม
13.00 - 20.00 น.
สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต เวลา ๑๕.๔๕ น. และ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เวลา ๑๗.๕๐ น
จำนวนที่รับลงทะเบียน
3000 คน
จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว
2364 คน
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
2293 คน
โครงการ/กิจกรรมนี้อยู่ในความดูแลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลักมหาวิทยาลัย