ปีการศึกษา
2566
ภาคการศึกษา
2
รหัสโครงการ/กิจกรรม
525955
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
BRU March Contest 2023
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ประกวดการแข่งขัน ร้องเพลงมาร์ชและบูมมหาวิทยาลัยในโครงการ BRU March Contest 2023
วันที่โครงการ/กิจกรรม
จากวันที่ 17/11/2566 ถึงวันที่ 17/11/2566
จำนวนวันโครงการ/กิจกรรม
1 วัน
เวลาโครงการ/กิจกรรม
08:30 - 16:30 น.
สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
หอประชุมวิชาอัตศาสตร์
จำนวนที่รับลงทะเบียน
500 คน
จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว
91 คน
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
0 คน
โครงการ/กิจกรรมนี้อยู่ในความดูแลของ
คณะวิทยาศาสตร์
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลักมหาวิทยาลัย