ปีการศึกษา
2563
ภาคการศึกษา
2
รหัสโครงการ/กิจกรรม
2563B40509
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมเยาวชนแกนนำเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ชมรม ศอ.ปส.ย.จ.บร. จัดโครงการอบรมเยาวชนแกนนำเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (12 ชั่วโมง)
วันที่โครงการ/กิจกรรม
จากวันที่ 14/11/2563 ถึงวันที่ 15/11/2563
จำนวนวันโครงการ/กิจกรรม
1 วัน
เวลาโครงการ/กิจกรรม
08.00น.-18.00น.
สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนที่รับลงทะเบียน
40 คน
จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว
23 คน
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
0 คน
โครงการ/กิจกรรมนี้อยู่ในความดูแลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมเสริม